ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس همایش
دکتر علیرضا آموزنده( سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان )
نائب رئیس همایش
دکتر محمد نوری (معاونت آموزشی و تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان )
دبیر همایش
دکتر حسن قاسمی(سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)
دبیر علمی همایش
محمد صابریان(دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی )
دبیران اجرایی همایش
پوریا مهرابی - رعنا حامدپور
دبیرخانه
مریم هزاریان - سمانه بهادرام