ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

 رئیس کنگره: دکتر علیرضا آموزنده (ریاست دانشکده علوم پزشکی آبادان)

جانشین رئیس کنگره: دکترمحمد نوری (معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان)