تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه :

آبادان فرودگاه آیت الله جمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن :   09189031869

فکس :   06153384004

صندوق پستی / کد پستی : صندوق پستی 517

پست الکترونیک : Abadan_student_congress@yahoo.com